Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Krucemburk (PR) dne 19. 6. 2022

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Krucemburk (PR) dne 19. 6. 2022

Program jednání Pastorační rady farnosti Krucemburk (PR) v neděli 19. 6. 2022

 

 1. Volba místopředsedy PR

 2. Volba zástupce PR do Ekonomické rady

 3. Ohlédnutí za uplynulým obdobím

 4. Výmalba kostela v Krucemburku

 5. Organizace nastávajících poutních slavností

 6. Farní výlet – určení místa a organizace výletu

 7. Biřmování – bližší informace

 8. Požehnání kostela a varhan po opravě

 9. Farní ples – bližší informace

 10. Mše svaté pro děti – kdy a kde je konat

 11. Synoda o synodalitě

 12. Různé

 13. Termín příštího jednání PR

 

Omluveni: -

Zapsal: Martin Janda

 

 

ad 1.

Bod byl přesunut na konec jednání, protože na začátku nebyli přítomni všichni členové PR.

Aklamací zvolen místopředsedou pastorační rady Michal Jeřábek.

 

Ad 2.

Bod byl přesunut na konec jednání, protože na začátku nebyli přítomni všichni členové PR.

Na zástupce navrženi Petr Ježek a Miroslav Čejka. Oba obdrželi ve veřejném hlasování shodný počet hlasů (chyběl Karel Rykr, který v průběhu PR odešel, o. Pavel se zdržel hlasování), oba byli jako zástupci PR jmenováni do ekonomické rady.

 

Ad 3.

Pouť v Krucemburku – hojná účast, zazněl návrh, aby byla příští rok jen jedna mše sv. – poutní v 9.30.

Obecně, když se moc hýbe s časy mší, můžeme ztratit lidi, kteří nesledují web, ohlášky.

První sv. přijímání – dle o. Pavla má také evangelizační ráz.

 

Ad 4.

Výmalba kostela bude probíhat od 18. července, výhledově potrvá do konce srpna. Od 11. července se bude stavět lešení. Do úterý 5. července včetně kostel bude fungovat, na 6., popř. ještě 7. července se vyhlásí brigáda na vyklízení mobiliáře kostela.

 

Ad 5.

O nedělích 3. a 10. července bude první a druhá sopotská pouť. O první pouti 3. července se po mši svaté uskuteční poutní setkání pro děti i dospělé na farní zahradě (při dešti na faře). O. Pavel domluví občerstvení, Sopotští připraví stoly. SHM klub Krucemburk nachystá aktivity pro děti.

Ve Vojnově Městci bude poutní mše svatá v neděli 17. července od 9.30.

 

Ad 6.

Farní výlet se uskuteční v sobotu 17. září 2022. Proběhla diskuze o cíli výletu. Vybíralo se z návrhů: Broumovsko/Tetín/Klokoty, Jistebnice/Národní pouť do Staré Boleslavi.

Po diskuzi se rada usnesla, že pojedeme na Broumovsko – v plánu je návštěva těchto míst: broumovský klášter, dřevěný hřbitovní kostelík Panny Marie, kaple Hvězda s vyhlídkou, Ostaš – skalní městečko. Odjezd v 7.00, návrat asi v 19.00, zájemci budou mít možnost přihlášení do neděle 31. července, v kostelích budou formuláře, kde bude možné se zapsat. Michal Jeřábek zavolá do kláštera v Broumově a domluví prohlídku pro účastníky farního výletu.Ad 7.

Biřmování se uskuteční v neděli 2. října od 10.00 s biskupem Janem Vokálem, biřmovanci si domlouvají scholu – rytmické písně.Ad 8.

Ze strany varhaníka Václava Uhlíře přichází v úvahu buď neděle 4. září nebo 9. října. Popř. přichází v úvahu ještě varhaník Jaroslav Hartl, který by mohl přijet i o posvícení 16. října. Z důvodu nevyhovujících termínů nabízených Václavem Uhlířem a faktu, že bude dobré spojit požehnání kostela a varhan s posvícením, se rada dohodla na termínu neděle 16. října. V 9.30 bude slavnostní bohoslužba s poděkováním lidem, co se o opravy zasloužili, a požehnáním kostela a varhan. Během mše svaté zazpívá chrámový sbor. Večer od 17.00 bude varhanní koncert Jaroslava Hartla.Ad 9.

Organizace plesu by se ujali jako hlavní organizátoři Jan Málek a Jiří Janda, po diskuzi se rada dohodla, že zatím se ples plánovat bude. Vše ale záleží na epidemiologické situaci. Byl vybrán termín, a to sobota 28. ledna od 19.30. Jiří Zrzavý domluví sokolovnu, Martina Harvánková poptá kapelu Čtyři sýkorky a Martin Janda kapelu Garde, Marta Rejšková poptá baletní soubor na předtančení z chotěbořské ZUŠ.Ad 10.

Proběhla diskuze, zda pokračovat ve středečních dětských mších svatých ve Vojnově Městci – menší účast. Zatím ponechat, ale od nového školního roku posunout začátek na 17.30, takže mše svatá v DPS Ždírec nad Doubravou by se posunula na 16.30.

V Krucemburku také nechat každou první neděli v měsíci dětskou mši svatou od 9.30.Ad 11.

Do 15. března 2022 vznikly závěry ze synody o synodalitě ve čtyřech skupinkách našich farností (Krucemburk, Sopoty). Všechny čtyři závěry byly v tištěné formě dány k dispozici zájemcům do všech čtyř kostelů a kaple a dva z těchto čtyř závěrů byly odeslány diecéznímu týmu pro diecézní synodální výstup.

V našem havlíčkobrodském vikariátu se celkem zapojilo 12 farností (z celkového počtu 26): Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová, Chotěboř, Krucemburk + Sopoty, Lučice, Nížkov, Polná, Přibyslav, Svatý Kříž, Střítež, Velká Losenice a Ždírec. Z těchto farností byly odeslány diecéznímu týmu závěry z 26 skupinek.

Diecéznímu týmu zaslalo své závěry celkem 335 synodálních skupinek ze 115 farností (celkem v diecézi 262 farností). Synodální proces na diecézní úrovni byl zakončen setkáním v sobotu 30. dubna 2022, výstup je k dispozici na adrese https://www.bihk.cz/sites/default/files/ke-stazeni/2022/05/diecezni_synodalni_synteza_hradec_kralove-20220430.pdf.

Výstup diecézního týmu byl předán národnímu synodnímu týmu při ČBK a vznikne národní syntéza, která bude zaslána generálnímu sekretariátu Synody biskupů (Vatikán). Celý proces synody by měl být zakončen závěrečným dokumentem biskupské synody v říjnu 2023.

V našich farnostech bylo na synodu navázáno dotazníkem. Celkem jsme získali 16 vyplnění a členové PR jednotlivé odpovědi obdrží před podzimním jednáním, které se tomu bude věnovat.Ad 12.

Miroslav Čejka informoval o pěší pouti k Božímu Milosrdenství do Slavkovic, která se uskuteční ve dnech 23.–30. července. Půjde se v pěti proudech. V Krucemburku, kterým jeden proud bude procházet, bude možné se připojit 28. července.

O. Pavel bude mít 17. –27. července dovolenou.Ad 13.

Příští termín PR: neděle 4. září od 18.00 na faře v Krucemburku.

 

Dokumenty:

Zápis PR 15. 3. 2022

Zápis PR 15. 5. 2022