Stručný přehled farářů působících v Krucemburku (20. a 21. století)

Stručný přehled farářů působících v Krucemburku (20. a 21. století)

Začátkem měsíce října uplynulo devadesát let od narození P. Bohuslava Krandy (pozn. 10/2011), který zde v naší farnosti působil v letech 1959-1987. V tomto krátkém článku bych chtěl při této příležitosti stručně vzpomenout na jeho působení u nás a zároveň připomenout jména farářů, kteří zde byli v celém 20. století a počátkem 21. století.
 
Od roku 1879 působil „horlivě a nezištně“ ve zdejší farnosti vlp. František Kotrbelec. Za jeho působení byly prováděny v roce 1901 opravy na kostele i faře, např. při severní vnější zdi kostela byl vystavěn izolační kanál a před oltářem v zemi nalezeny měděné nádobky na sv. oleje, které se hodí do vydlabaných otvorů ve křtitelnici.
 
V roce 1902 P. Kotrbelec odešel do Přibyslavi a do Krucemburku byl jmenován administrátorem P. Antonín Rohlík, původem z Rohozné u Trhové Kamenice, koop. z Vojnova Městce. Nastěhoval se 22. července 1902. V té době byl na krucemburskou faru jmenován Václav Havlík, farář ze Sopot. Ten ale rezignoval, protože se obával velké námahy. Proto byl farářem jmenován dosavadní administrátor P. Ant. Rohlík. V Hradci Králové byl 19. ledna 1903 investován kapitulním vikářem a 10. května o pouti instalován. Za P. Rohlíka bylo také prováděno mnoho oprav kostela (r. 1905, r. 1910 dány hromosvody, r. 1913). Konec P. Ant. Rohlíka byl tragický. Dne 25. září 1926 byl při večerní procházce nad Třemi kříži směrem k Farnímu lesu zastřelen. Podezřelým se stal jeho synovec Ladislav Rohlík, který na faře hospodařil, čin mu však prokázán nebyl a byl propuštěn na svobodu. Případ se nikdy nevyřešil.
 
Dne 1. dubna 1927 byl farářem v Krucemburku ustanoven vlp. Karel Wiesner, kaplan z Ústí nad Orlicí. Karel Wiesner se narodil dne 19. května 1891 v Močovicích u Čáslavi, na krucemburskou faru byl instalován 15. května 1927 bisk. vikářem z Přibyslavi. „Kostel i faru obdržel zpustošenou“, proto bylo nejdříve nutno provést opravy. V r. 1928 byly také pořízeny 2 nové zvony – Maria a sv. Václav. V dalších letech byly prováděny samozřejmě další opravy, zmiňme např. léta 1938-1940. Zajímavou událostí byla také generální vysitace farnosti biskupem královehradeckým, Mořicem Píchou, kterážto se konala 5. května 1936. Ke konci druhé světové války prožíval P. Karel Wiesner mnoho krušných chvil, 23. ledna 1945 byl krutě vyslýchán příslušníky SS; v okolí se pohybovalo mnoho partyzánů. S členy odboje byl P. farář odvezen 28. ledna do Kolína, 1. února do Terezína. Tam byl vězněn do 20. března 1945, kdy byl převezen do věznice na Pankrác. 5. května byli partyzány osvobozeni a do Krucemburku se vrátil dne 15. května. Důstojný pán, farář Karel Wiesner, odešel pro nemoc na odpočinek (na faře měl 2 místnosti) dne 1. května 1959.
 
Interkalárním administrátorem se stal Bohuslav Kranda, administrátor v Sopotech. P. Kranda se narodil 2. října 1921 v Kožlí, ordinován 29. června 1946 v Hradci Králové. Předtím byl kaplanem v Hronově n. M., v Náchodě, administrátorem v Jaroměři, v Třebonicích v Č., v Horním Studenci a v Sopotech. Fara v Křížové byla předána dne 22. května 1959. I za P. Krandy byly prováděny mnohé opravy na kostele i faře, např. v r. 1961 bylo opraveno schodiště z náměstí ke kostelu a hřbitovu (různé opravy byly prováděny i v dalších desetiletích). V roce 1961 také odešel P. Wiesner na faru do Vršovic, kde mu byl přidělen byt. V roce 1966 byly provedeny úpravy chrámových prostorů v duchu II. Vatikánským kostelem obnovené liturgie. 15. ledna 1967 zemřel bývalý farář P. Wiesner. Ke konci života bydlel na Starém Ransku. Pohřeb se konal 19. ledna 1967 za účasti 21 kněží okolních farností. V roce 1968 byl po 20 letech povolen veřejný průvod na Boží Tělo po náměstí. Před Vánoci téhož roku také vystoupil veřejně chrámový sbor pod vedením Karla Břízy. V roce 1970 byly dvěma kněžími spravovány celkem 4 farnosti: Křížová, Horní Studenec, Vojnův Městec a Sopoty. Roku 1975 došlo k posunutí pouťové slavnosti ze 4. neděle po Velikonocích na poslední neděli v květnu. P. Kranda r. 1985 na jaře onemocněl, během jeho pobytu v nemocnici byl zastoupen P. Ant. Podlahou, administrátorem ze Sopot. Po návratu z nemocnice se P. Kranda znovu ujal farnosti, za těžkých zdravotních potíží z důvodu nedostatku kněží. P. Kranda umírá dne 9. října 1987 při konání pohřbu v Křížové, jenž kvůli infarktu myokardu už nedokončí. Pohřeb se konal 16. října, mše byla celebrována Karlem Jonášem, administrátorem diecéze královehradecké. Zádušní mše svaté se zúčastnilo mnoho kněží i farníků.
 
V lednu roku 1988 jako administrátor na faru v Křížové nastoupil P. Ludvík Pfeifer. Narodil se 14. října 1950 v Horním Kostelci ve farnosti Červený Kostelec. Vyrůstal v Hronově na Náchodsku. Na kněze byl vysvěcen dne 18. prosince 1976 v Olomouci. Nejdříve působil jako kaplan v Červeném Kostelci, potom byl administrátorem v Dobrušce a v Licibořicích. Poté působil zde. Ještě přijal excurrendo správu farnosti Horní Studenec a zanedlouho i Vojnův Městec. Za P. Pfeifra byla vpravo od hlavního vchodu zřízena nová kuchyň a v místnosti za ní spíže.
 
Dne 1. července 1989 se novým administrátorem stal P. Jaroslav Brož (také excurrendo administrátor v Horním Studenci a Vojnově Městci). Kněžské svěcení přijal 25. června 1988 v Hradci Králové. Před nastoupením do Křížové byl rok kaplanem v Pardubicích. I za P. Brože byly v kostelea na faře prováděny různé úpravy a opravy. V květnu 1990 byla zahájena tradice koncertů duchovní hudby. Dne 27.12. při oslavách 750 let obce Křížové byla slavená mše svatá obětována za obec Křížovou.
P. Brož ve farnosti působil do 31. ledna 1993. Po něm nastupuje nový administrátor, P. Antonín Brychta, který farnost spravuje až do 31. července 2006.
 
Po P. Brychtovi je administrátorem P. Gabriel Burdej, a to až do 31. července 2010.
 
 
Autor: Martin Janda
 
 
Doplnění:
 
Poté byl duchovním správcem farnosti Krucemburk od 1. srna 2010 do 25. června 2015 P. Piotr Balewicz a od 1. července 2015 do 31. července 2016 P. Štefan Brinda.
 
Od 1. srpna 2016 dosud je administrátorem P. Pavel Seidl.